Beijing Tong  Ren Tang Toronto

北京同仁堂(多倫多)
BEIJING TONG REN TANG (TORONTO) INC.

百年老字号北京同仁堂的直属公司


TRT cheng yao

中成药

数世纪以来,同仁堂一直致力于研制各種中成药,來治疗各種疾病。同仁堂中成药效用顯著,广泛流行, 受大众歡迎。这些不用医师药方都可以在柜台買到。

以下是一些常用的同仁堂中成药:


angongniuhuang
安宫牛黄丸


niuhuangqingxinwan
牛黄凊心丸
yangxinanxshengwan
养心安神丸

連翹敗毒丸
加味消遙丸
加味消遙丸
qingyinwan
凊音丸
Q"qingfeiyihuowan"
凊肺抑火丸
anshenbuxinwan
安神補心丸
liuweidihuangwan
六味地黄丸